INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a na základe zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, poskytujeme nasledujúce informácie.

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1. Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je Jozef Pauk – HRD-Systém so sídlom Hôrky 2091, 02302 Krásno nad Kysucou, IČO: 36 942 472, DIČ: 1039247231, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Čadca, číslo živnostenského registra: 502-12248

2. Kontaktné údaje: adresa: Hôrky 2091, 023 02 Krásno nad Kysucou, Slovensko e-mail: info@secpelle.com telefon:+421 41 421 11 93

II. ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov našich zákazníkov:

• Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska

• Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa

• Registračné údaje (meno, heslo) a nastavenie účtu, ak ste sa pred nákupom zaregistrovali

• Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.

• Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

• Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky: Pri návšteve webovej stránky secpelle.com o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, tj. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený.

• Automaticky sú spracovávané aj súbory cookies. Ide o malý textový súbor, ktorý vznikne navštívením webovej stránky. Slúži na ukladanie informácií o tom, ako sú naše stránky využívané. Odlíšime (ale neidentifikujeme) jednotlivých užívateľov od seba a prispôsobime obsah konkrétnym preferenciám. Viac sa dozviete tu.

III. ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby sme vám umožnili pohodlný nákup a zároveň, aby sme vám objednaný tovar doručili. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, na základe nasledujúcich právnych základov:

1. Spracúvanie na základe plnenia zmluvy podľa. čl. 6 ods. 1. písm. b) nariadenia GDPR

• Pre účely objednávania a dodania tovaru (príprava a realizácia kúpnych zmlúv uzatvorených na diaľku)

• Pre účely obchodnej komunikácie, v rámci prípravy a realizácie obchodných zmlúv, pri objednávaní tovaru, jeho doručovaní, ako aj poskytovaní súvisiacich informácií

• Pre účely registrácie na e-shope, ako krok ktorý na základe vášho rozhodnutia predchádza uzatvoreniu zmluvy a umožňuje vám pohodlnejšie opakované nákupy

• Pre účely poskytovania údajov pre doručenie tovaru kuriérom. Nami využívané spoločnosti poskytujú služby podľa zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách vaše údaje následne spracúvajú ako tretia strana a to po dobu nevyhnutnú pre doručenie zásielok

2. Spracúvanie na základe zákonnej povinnosti podľa. čl. 6 ods. 1. písm. c) nariadenia GDPR

• Pre účely vybavovania reklamácií, podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory

• Pre účely vedenia účtovnej a daňovej agendy, podľa zákona č. 431/2002 a účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH a zákona č. 595/2003 o dani z príjmu

• Pre účely bezpečnosti sietí a informačných systémov, podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a podľa čl. 32 nariadenia GDPR

• Pre účely vybavovania žiadostí dotknutých osôb, súvisiacich s uplatňovaním práv v rámci ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR 3. Spracúvanie na základe oprávneného záujmu, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ podľa. čl. 6 ods. 1. písm. f) nariadenia GDPR

• Pre účely zasielania informačného newslettra zákazníkom, v súvislosti s registráciou alebo nákupom. Zo zasielania newslettra sa môžete kedykoľvek odhlásiť

• Pre účely vedenie právnej agendy, súvisiacej preukazovaním, obhajovaním a uplatňovaním právnych nárokov

IV. DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak vaše údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy, budeme ich spracúvať po dobu platnosti zmluvy a 5 rokov po jej ukončení. Ak vaše údaje spracúvame na základe súhlasu, budeme ich spracúvať počas trvania vášho súhlasu maximálne však po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto lehoty ich zlikvidujeme. Ak vaše údaje spracúvame na základe zákonnej povinnosti, budeme ich spracúvať po dobu ktorú určuje príslušný legislatívny predpis.

• V prípade účtovníctva je táto doba 10 rokov

• V prípade reklamácií je táto doba 2 roky od reklamácie

• V prípade kybernetickej bezpečnosti je táto doba 12 mesiacov Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania.

• V prípade zasielania newslettra 24 mesiacov od posledného otvorenia

• V prípade preukazovania, obhajovania a uplatňovania právnych nárokov do doby po ktorej budú premlčané. (pre občiansko-právne spory 3 roky)

V. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

• Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124 – Preprava objednaného tovaru

• Geis Parcel SK s.r.o. so sídlom Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46 489 592 – Preprava objednaného tovaru

• WebSupport s.r.o. so sídlom Karadžičova 12, 821 08 Bratislava, IČO: 36 421 928 – Prevádzka serverov e-shopu

• Orgány verejnej správy, v prípadoch keď Prevádzkovateľovi vyplýva povinnosť poskytnúť osobné údaje zo všeobecne záväzného právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy.

• ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové, IČ: 279 24 505, DIČ CZ27924505 – Prevádzkovateľ platobnej brány

VI. VAŠE PRÁVA SÚVISIACE S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.

• Máte právo na prístupu k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.

• Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne, alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.

• Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.

• Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

• Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

• Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

• Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/